top of page

煙波釣叟歌

煙波釣叟歌

Yānbō diào sǒu gē

陰陽逆順妙難窮。 二至還鄉一九宮。 若能了達陰陽理。 天地都來一掌中。 Yīnyáng nìshùn miào nán qióng. Èr zhì huán xiāng yījiǔgōng. Ruò néngle dá yīnyáng lǐ. Tiāndì dōu lái yī zhǎngzhōng.


軒轅黃帝戰蚩尤。 涿鹿經今苦未休。 偶夢天神授符訣。 登壇致祭謹虔修。 Xuānyuán huángdì zhàn chīyóu. Zhuō lù jīng jīn kǔ wèi xiū. Ǒu mèng tiānshén shòu fú jué. Dēngtán zhì jì jǐn qián xiū.


神龍負圖出洛水。 彩鳳銜書碧雲裏。 因命風后演成文。 遁甲奇門從此始。

Shénlóng fù tú chū luò shuǐ. Cǎi fèng xián shū bì yún lǐ. Yīn mìng fēng hòu yǎn chéngwén. Dùnjiǎ qí mén cóngcǐ shǐ.


一千八百(十)當時制。 太公測(刪)成七十二。 逮於漢代張子房。 一十八局為精藝。

Yīqiān bābǎi (shí) dāngshí zhì. Tài gōngcè (shān) chéng qīshí'èr. Dǎi yú hàndài zhāng zǐ fáng. Yīshíbā jú wèi jīng yì.

先須掌上排九宮。 縱橫十五圖其中。 次將八卦分八節。 一氣統三為正宗。

Xiān xū zhǎngshàng pái jiǔgōng. Zònghéng shíwǔ tú qízhōng. Cì jiāng bāguà fēn bā jié. Yīqì tǒng sān wèi zhèngzōng.

陰陽二遁分順逆。 一氣三元人莫測。 五日都來接一元。 接氣超神為準則。

Yīnyáng èr dùn fēn shùnnì. Yīqì sān yuán rén mò cè. Wǔ rì dōu lái jiē yīyuán. Jiē qì chāo shén wéi zhǔnzé.

認取九宮為九星。 八門又逐九宮行。 九宮逢甲為直符。 八門值使自分明。

Rèn qǔ jiǔgōng wèi jiǔxīng. Bā mén yòu zhú jiǔgōng xíng. Jiǔgōng féng jiǎ wèi zhí fú. Bā mén zhí shǐ zìfèn míng.

符上之門為直使。 十時一易堪憑據。 值符常遣加時干。 值使順逆遁宮去。

Fú shàng zhī mén wèi zhí shǐ. Shí shí yī yì kān píngjù. Zhí fú cháng qiǎn jiā shí gàn. Zhí shǐ shùnnì dùn gōng qù.

六甲元號六儀名。 三奇即是乙丙丁。 陽遁順儀奇逆布。 陰遁逆儀奇順行。

Liùjiǎ yuán hào liù yí míng. Sān qí jíshì yǐ bǐngdīng. Yáng dùn shùn yí qí nì bù. Yīn dùn nì yí qí shùn xíng.

吉門偶合爾三奇。 萬事開三萬事宜。 更合從旁加檢點。 餘宮不可有微疵。

Jí mén ǒuhé ěr sān qí. Wànshì kāi sān wànshìyí. Gèng hé cóng páng jiā jiǎndiǎn. Yú gōng bùkě yǒu wēi cī.

三奇得使誠堪使。 六甲遇之非小補。 乙逢犬馬丙鼠猴。 六丁玉女騎龍虎。

Sān qí dé shǐ chéng kān shǐ. Liùjiǎ yù zhī fēi xiǎo bǔ. Yǐ féng quǎnmǎ bǐng shǔ hóu. Liù dīng yùnǚ qí lónghǔ.

又有三奇遊六儀。 號為玉女守門扉。 若作陰私和合事。 從(諸)君但向此中推。

Yòu yǒusān qí yóu liù yí. Hào wéi yùnǚ shǒu ménfēi. Ruò zuò yīn sī héhé shì. Cóng (zhū) jūn dàn xiàng cǐ zhōng tuī.

天三門兮地四戶。 問君此法如何處? 天衝小吉與從魁。 此是天門私出路。

Tiān sānmén xī de sì hù. Wèn jūn cǐ fǎ rúhé chù? Tiān chōng xiǎojí yǔ cóng kuí. Cǐ shì tiānmén sī chūlù.

地戶除危定與開。 舉事皆從此中去。 六合太陰太常君。 三辰元是地私門。

De hù chú wēi dìng yǔ kāi. Jǔshì jiē cóngcǐ zhōng qù. Liùhé tàiyīn tài cháng jūn. Sān chén yuán shì de sī mén.

更得奇門相照輝。 出門百事總欣欣。 天衝天馬最為貴。 猝然有難宜逃避。

Gèng dé qí mén xiāng zhào huī. Chūmén bǎishì zǒng xīnxīn. Tiān chōng tiānmǎ zuìwéi guì. Cùrán yǒunán yí táobì.

但當乘馭天馬行。 劍戟如山不足畏。 三為生氣五為死。 勝在三兮衰在五。

Dàn dāng chéng yù tiānmǎ xíng. Jiàn jǐ rúshān bùzú wèi. Sān wéi shēngqì wǔ wèi sǐ. Shèng zài sān xī shuāi zài wǔ.

能識遊三避五時。 造化真機須記取。 就中伏吟最為凶。 天蓬加著地天蓬。

Néng shi yóu sān bì wǔ shí. Zàohuà zhēn jī xū jìqǔ. Jiù zhōng fú yín zuìwéi xiōng. Tiān péng jiā zhuó dì tiān péng.

天蓬若到天央(英)上。 須知即是返吟宮。 八門返伏皆如此。 生在生兮死在死。

Tiān péng ruò dào tiān yāng (yīng) shàng. Xūzhī jí shì fǎn yín gōng. Bā mén fǎn fú jiē rúcǐ. Shēng zài shēng xī sǐ zài sǐ.

假令凶宿得奇門。 萬事皆凶不堪使。 六儀擊刑何太凶。 甲子值符愁向東。

Jiǎ lìng xiōng sù dé qí mén. Wàn shì jiē xiōng bùkān shǐ. Liù yí jī xíng hé tài xiōng. Jiǎzǐ zhí fú chóu xiàngdōng.

戌刑未上申刑虎。 寅巳辰辰午刑午。 三奇入墓宜細推。 甲日那堪入坤宮。

Xū xíng wèi shàngshēn xíng hǔ. Yín sì chén chén wǔ xíng wǔ. Sān qí rù mù yí xì tuī. Jiǎ rì nà kān rù kūn gōng.

丙奇屬火火墓戌。 此時諸事不宜為。 更兼乙奇來臨六。 丁奇臨八亦同時。

Bǐng qí shǔ huǒ huǒ mù xū. Cǐ shí zhūshì bùyí wèi. Gèng jiān yǐ qí láilín liù. Dīng qí lín bā yì tóngshí.

又有時干入墓宮。 課中時下忌相逢。 戊戌壬辰與壬癸。 癸未丁丑亦同凶。

Yòu yǒu shí gàn rù mù gōng. Kè zhòng shí xià jì xiāngféng. Wùxū rén chén yǔ rén guǐ. Guǐ wèi dīng chǒu yì tóng xiōng.

五不遇時龍不精。 號為日月損光明。 時干來剋日干上。 甲日須知時忌庚。

Wǔ bùyù shí lóng bùjīng. Hào wèi rì yuè sǔn guāngmíng. Shí gàn lái kè rì gàn shàng. Jiǎ rì xūzhī shí jì gēng.

奇與門兮共太陰。 三般難得共加臨。 若還得二亦為吉。 舉措行藏必遂心。

Qí yǔ mén xī gòng tàiyīn. Sān bān nándé gòng jiā lín. Ruò hái dé èr yì wéi jí. Jǔcuò xíngcáng bì suìxīn.

更得值符值使利。 兵家用事最為貴。 常從此地擊其衝。 百戰百勝君須記。

Gèng dé zhí fú zhí shǐ lì. Bīngjiā yòngshì zuìwéi guì. Cháng cóngcǐ dì jī qí chōng. Bǎi zhàn bǎishèng jūn xū jì.

天乙之神所在宮。 大將宜居擊對沖。 假令值符居離位。 天英坐取擊天蓬。

Tiān yǐ zhī shén suǒzài gōng. Dà jiàng yí jū jī duìchōng. Jiǎ lìng zhí fú jū lí wèi. Tiān yīng zuò qǔ jī tiān péng.

甲乙丙丁戊陽時。 神人天上報君知。 坐擊須憑天上奇。 陰時地下亦如之。

Jiǎyǐ bǐngdīng wù yáng shí. Shén rén tiānshàng bào jūn zhī. Zuò jī xū píng tiānshàng qí. Yīn shí dìxià yì rú zhī.

若見三奇在五陽。 偏宜為客是高強; 忽然逢著五陰位。 又宜為主好裁詳。

Ruò jiàn sān qí zài wǔ yáng. Piān yí wèi kè shì gāoqiáng; hūrán féngzhe wǔ yīn wèi. Yòu yí wéi zhǔ hǎo cái xiáng.

值符前三六合位。 太陰之神在前二。 後一宮中為九天。 後二之神為九地。

Zhí fú qián sānliùhé wèi. Tàiyīn zhī shén zài qián èr. Hòu yīgōng zhōng wèi jiǔtiān. Hòu èr zhī shén wèi jiǔ de.

九天之上好揚兵。 九地潛藏可立營。 伏兵但向太陰位。 若逢六合利逃形。

Jiǔtiān zhī shàng hǎo yáng bīng. Jiǔ de qiáncáng kě lì yíng. Fúbīng dàn xiàng tàiyīn wèi. Ruò féng liù hé lì táo xíng.

天地人分三遁名。 天遁月精華蓋臨。 地遁日去紫雲蔽。 人遁當知是太陰。

Tiāndì rén fēn sān dùn míng. Tiān dùn yuè jīnghuá gài lín. De dùn rì qù zǐyún bì. Rén dùn dāng zhī shì tàiyīn.

生門六丙合六丁。 此為天遁自分明。 (開門六乙合六己。 地遁如斯而已矣。)

Shēng mén liù bǐng hé liù dīng. Cǐ wéi tiān dùn zìfèn míng. (Kāimén liù yǐ hé liù jǐ. De dùn rú sī éryǐ yǐ.) 休門六丁共太陰。 欲求人遁無過此。 要知三遁何所宜。 藏形遁跡斯為美。

Xiū mén liù dīng gòng tàiyīn. Yùqiú rén dùn wúguò cǐ. Yào zhī sān dùn hé suǒ yí. Cáng xíng dùnjì sī wèi měi.

庚為太白丙熒惑。 庚丙相加誰會得? 六庚加丙白入熒。 六丙加庚熒入白。

Gēng wèi tàibái bǐng yínghuò. Gēng bǐng xiàng jiā shuí huì dé? Liù gēng jiā bǐng bái rù yíng. Liù bǐng jiā gēng yíng rù bái.

白入熒兮賊即來。 熒入白兮賊即去。 丙為勃兮庚為格。 格則不通勃亂逆。

Bái rù yíng xī zéi jí lái. Yíng rù bái xī zéi jí qù. Bǐng wèi bó xī gēng wèi gé. Gé zé bùtōng bó luàn nì.

丙加天乙為伏逆。 天乙加丙為飛勃。 庚加日干為伏干。 日干加庚飛於(干)格。

Bǐng jiā tiān yǐ wèi fú nì. Tiān yǐ jiā bǐng wèi fēi bó. Gēng jiā rì gàn wèi fú gàn. Rì gàn jiā gēng fēi yú (gàn) gé.

加一宮兮戰在野。 同一宮兮戰於國。 庚加值符天乙伏。值符加庚天乙飛。

Jiā yīgōng xī zhàn zàiyě. Tóng yīgōng xī zhàn yú guó. Gēng jiā zhí fútiānyǐ fú. Zhí fújiāgēng tiān yǐ fēi. 庚加癸兮為大格。 加己為刑最不宜。 加壬之時為上格。 又嫌歲月日時逢。

Gēng jiā guǐ xī wéi dà gé. Jiā jǐ wèi xíng zuì bùyí. Jiā rén zhī shí wéi shàng gé. Yòu xián suìyuè rìshí féng.

更有一般奇格者。 六庚謹勿加三奇。 此時若也行兵去。 匹馬隻輪無返期。

Gèng yǒuyībān qí gé zhě. Liù gēng jǐn wù jiā sān qí. Cǐ shí ruò yě xíng bīng qù. Pǐ mǎ zhī lún wú fǎn qī.

六癸加丁蛇夭矯。 六丁加癸雀投江。 六乙加辛龍逃走。 六辛加乙虎猖狂。

Liù guǐ jiā dīng shé yāojiǎo. Liù dīng jiā guǐ què tóu jiāng. Liù yǐ jiā xīn lóng táozǒu. Liù xīn jiā yǐ hǔ chāngkuáng.

請觀四者是凶神。 百事逢之莫措手。 丙加甲兮鳥跌穴。 甲加丙兮龍返首。

Qǐng guān sì zhě shì xiōngshén. Bǎishì féng zhī mò cuòshǒu. Bǐng jiā jiǎ xī niǎo diē xué. Jiǎ jiā bǐng xī lóng fǎn shǒu.

只此二者是吉神。 為事如意十八九。 八門若遇開休生。 諸事逢之總趁情。

Zhǐ cǐ èr zhě shì jí shén. Wéi shì rúyì shíbājiǔ. Bā mén ruò yù kāi xiū shēng. Zhūshì féng zhī zǒng chèn qíng.

傷宜捕獵終須獲。 杜好邀遮及隱形。 景上投書並破陣。 驚能擒訟有聲名。

Shāng yí bǔliè zhōng xū huò. Dù hǎo yāo zhē jí yǐnxíng. Jǐng shàng tóushū bìng pò zhèn. Jīng néng qín sòng yǒushēng míng.

若開(問)死門何所主。 只宜吊死與行刑。 蓬任衝輔禽陽星。 英芮柱心陰宿名。

Ruò kāi (wèn) sǐ mén hé suǒ zhǔ. Zhǐ yí diào sǐ yǔ xíngxíng. Péng rèn chōng fǔ qín yáng xīng. Yīng ruì zhù xīn yīn sù míng.

輔禽心星為上吉。 (衝任小吉)未全亨。 大凶蓬芮不堪使。 小凶英柱不精明。

Fǔ qín xīn xīng wéi shàng jí. (Chōng rèn xiǎojí) wèi quán hēng. Dàxiōng péng ruì bùkān shǐ. Xiǎo xiōng yīng zhù bù jīngmíng.

小凶無氣變為吉。 大凶無氣卻平平。 吉宿更能(逢)旺相。 萬舉萬全功必成。

Xiǎo xiōng wú qì biàn wéi jí. Dàxiōng wú qì què píngpíng. Jí sù gèng néng (féng) wàng xiāng. Wàn jǔ wànquán gōng bì chéng.

若遇休囚並廢沒。 勸君不必走前程。 要識九星配五行。 須求八卦考羲經。

Ruò yù xiū qiú bìng fèi méi. Quàn jūn bùbì zǒu qiánchéng. Yào shi jiǔxīng pèi wǔháng. Xū qiú bāguà kǎo xī jīng.

坎蓬水星離英火。 中宮坤艮土為營。 乾兌為金震巽木。 旺相休囚看重輕。

Kǎn péng shuǐxīng lí yīng huǒ. Zhōnggōng kūn gěn tǔ wéi yíng. Gān duì wèi jīn zhèn xùn mù. Wàng xiāng xiū qiú kànzhòng qīng.

與我同行即為我(相)。 我生之月誠為旺。 廢於父母休於財。 囚於鬼兮真不妄。

Yǔ wǒ tóngxíng jí wèi wǒ (xiāng). Wǒ shēng zhī yuè chéng wèi wàng. Fèi yú fùmǔ xiū yú cái. Qiú yú guǐ xī zhēn bù wàng.

假令水宿號天蓬。 相在初冬與仲冬。 旺於正二休四五。 其餘仿此身研窮。

Jiǎ lìng shuǐ sù hào tiān péng. Xiāng zài chūdōng yǔ zhòngdōng. Wàng yú zhèng'èr xiū sìwǔ. Qíyú fǎng cǐ shēn yán qióng.

急從神兮緩從門。 三五反復天道亨。 十干加符若加錯。 入墓休囚吉事危。

Jí cóng shén xī huǎn cóng mén. Sānwǔ fǎnfù tiāndào hēng. Shí gàn jiā fú ruò jiā cuò. Rù mù xiū qiú jí shì wēi.

斗精為使最為貴。 起官天乙用無遺。 天目為客地耳主。 六甲推合無差理。

Dòu jīng wèi shǐ zuìwéi guì. Qǐ guān tiān yǐ yòng wúyí. Tiānmù wèi kè dì ěr zhǔ. Liùjiǎ tuī hé wú chà lǐ.

勸君莫失此元機。 洞徹九宮輔明主。 宮制其門不迫門。 門制其宮是迫雄。

Quàn jūn mò shī cǐ yuán jī. Dòngchè jiǔ gōng fǔ míng zhǔ. Gōng zhì qí mén bù pò mén. Mén zhì qí gōng shì pò xióng.

天網四張無走路。 一二網底有路蹤。 三至四宮難迴避。 八九高張任西東。

Tiān wǎng sì zhāng wú zǒulù. Yī'èr wǎng dǐ yǒu lù zōng. Sān zhì sìgōng nán huíbì. Bājiǔ gāozhàng rèn xīdōng.

節氣推移時候定。 陰陽順逆要精通。 三元積數成六紀。 天地未成有一理。

Jiéqì tuīyí shíhòu dìng. Yīnyáng shùnnì yào jīngtōng. Sān yuán jī shù chéng liù jì. Tiāndì wèichéng yǒu yī lǐ.

請觀歌裏真妙訣。 非是真賢莫相與。 Qǐng guān gē lǐ zhēn miàojué. Fēi shì zhēn xián mò xiāng yǔ.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


006.JPG

JASON CHAN

At my practice, I use Ba Zi and Feng Shui to provide my clients with a comprehensive assessment of their lives. I take into account the unique energies of a person’s home and surroundings, as well as the energies of the environment and the person’s own destiny. With these insights, I am able to offer my clients assistance to help them reach their goals, and improve their lives.

bottom of page