煙波釣叟歌

煙波釣叟歌

Yānbō diào sǒu gē

陰陽逆順妙難窮。 二至還鄉一九宮。 若能了達陰陽理。 天地都來一掌中。 Yīnyáng nìshùn miào nán qióng. Èr zhì huán xiāng yījiǔgōng. Ruò néngle dá yīnyáng lǐ. Tiāndì dōu lái yī zhǎngzhōng.


軒轅黃帝戰蚩尤。 涿鹿經今苦未休。 偶夢天神授符訣。 登壇致祭謹虔修。 Xuānyuán huángdì zhàn chīyóu. Zhuō lù jīng jīn kǔ wèi xiū. Ǒu mèng tiānshén shòu fú jué. Dēngtán zhì jì jǐn qián xiū.


神龍負圖出洛水。 彩鳳銜書碧雲裏。 因命風后演成文。 遁甲奇門從此始。

Shénlóng fù tú chū luò shuǐ. Cǎi fèng xián shū bì yún lǐ. Yīn mìng fēng hòu yǎn chéngwén. Dùnjiǎ qí mén cóngcǐ shǐ.


一千八百(十)當時制。 太公測(刪)成七十二。 逮於漢代張子房。 一十八局為精藝。

Yīqiān bābǎi (shí) dāngshí zhì. Tài gōngcè (shān) chéng qīshí'èr. Dǎi yú hàndài zhāng zǐ fáng. Yīshíbā jú wèi jīng yì.

先須掌上排九宮。 縱橫十五圖其中。 次將八卦分八節。 一氣統三為正宗。

Xiān xū zhǎngshàng pái jiǔgōng. Zònghéng shíwǔ tú qízhōng. Cì jiāng bāguà fēn bā jié. Yīqì tǒng sān wèi zhèngzōng.

陰陽二遁分順逆。 一氣三元人莫測。 五日都來接一元。 接氣超神為準則。

Yīnyáng èr dùn fēn shùnnì. Yīqì sān yuán rén mò cè. Wǔ rì dōu lái jiē yīyuán. Jiē qì chāo shén wéi zhǔnzé.

認取九宮為九星。 八門又逐九宮行。 九宮逢甲為直符。 八門值使自分明。

Rèn qǔ jiǔgōng wèi jiǔxīng. Bā mén yòu zhú jiǔgōng xíng. Jiǔgōng féng jiǎ wèi zhí fú. Bā mén zhí shǐ zìfèn míng.

符上之門為直使。 十時一易堪憑據。 值符常遣加時干。 值使順逆遁宮去。

Fú shàng zhī mén wèi zhí shǐ. Shí shí yī yì kān píngjù. Zhí fú cháng qiǎn jiā shí gàn. Zhí shǐ shùnnì dùn gōng qù.

六甲元號六儀名。 三奇即是乙丙丁。 陽遁順儀奇逆布。 陰遁逆儀奇順行。

Liùjiǎ yuán hào liù yí míng. Sān qí jíshì yǐ bǐngdīng. Yáng dùn shùn yí qí nì bù. Yīn dùn nì yí qí shùn xíng.

吉門偶合爾三奇。 萬事開三萬事宜。 更合從旁加檢點。 餘宮不可有微疵。

Jí mén ǒuhé ěr sān qí. Wànshì kāi sān wànshìyí. Gèng hé cóng páng jiā jiǎndiǎn. Yú gōng bùkě yǒu wēi cī.

三奇得使誠堪使。 六甲遇之非小補。 乙逢犬馬丙鼠猴。 六丁玉女騎龍虎。

Sān qí dé shǐ chéng kān shǐ. Liùjiǎ yù zhī fēi xiǎo bǔ. Yǐ féng quǎnmǎ bǐng shǔ hóu. Liù dīng yùnǚ qí lónghǔ.

又有三奇遊六儀。 號為玉女守門扉。 若作陰私和合事。 從(諸)君但向此中推。

Yòu yǒusān qí yóu liù yí. Hào wéi yùnǚ shǒu ménfēi. Ruò zuò yīn sī héhé shì. Cóng (zhū) jūn dàn xiàng cǐ zhōng tuī.

天三門兮地四戶。 問君此法如何處? 天衝小吉與從魁。 此是天門私出路。

Tiān sānmén xī de sì hù. Wèn jūn cǐ fǎ rúhé chù? Tiān chōng xiǎojí yǔ cóng kuí. Cǐ shì tiānmén sī chūlù.

地戶除危定與開。 舉事皆從此中去。 六合太陰太常君。 三辰元是地私門。

De hù chú wēi dìng yǔ kāi. Jǔshì jiē cóngcǐ zhōng qù. Liùhé tàiyīn tài cháng jūn. Sān chén yuán shì de sī mén.

更得奇門相照輝。 出門百事總欣欣。 天衝天馬最為貴。 猝然有難宜逃避。

Gèng dé qí mén xiāng zhào huī. Chūmén bǎishì zǒng xīnxīn. Tiān chōng tiānmǎ zuìwéi guì. Cùrán yǒunán yí táobì.

但當乘馭天馬行。 劍戟如山不足畏。 三為生氣五為死。 勝在三兮衰在五。

Dàn dāng chéng yù tiānmǎ xíng. Jiàn jǐ rúshān bùzú wèi. Sān wéi shēngqì wǔ wèi sǐ. Shèng zài sān xī shuāi zài wǔ.

能識遊三避五時。 造化真機須記取。 就中伏吟最為凶。 天蓬加著地天蓬。

Néng shi yóu sān bì wǔ shí. Zàohuà zhēn jī xū jìqǔ. Jiù zhōng fú yín zuìwéi xiōng. Tiān péng jiā zhuó dì tiān péng.

天蓬若到天央(英)上。 須知即是返吟宮。 八門返伏皆如此。 生在生兮死在死。

Tiān péng ruò dào tiān yāng (yīng) shàng. Xūzhī jí shì fǎn yín gōng. Bā mén fǎn fú jiē rúcǐ. Shēng zài shēng xī sǐ zài sǐ.

假令凶宿得奇門。 萬事皆凶不堪使。 六儀擊刑何太凶。 甲子值符愁向東。

Jiǎ lìng xiōng sù dé qí mén. Wàn shì jiē xiōng bùkān shǐ. Liù yí jī xíng hé tài xiōng. Jiǎzǐ zhí fú chóu xiàngdōng.

戌刑未上申刑虎。 寅巳辰辰午刑午。 三奇入墓宜細推。 甲日那堪入坤宮。

Xū xíng wèi shàngshēn xíng hǔ. Yín sì chén chén wǔ xíng wǔ. Sān qí rù mù yí xì tuī. Jiǎ rì nà kān rù kūn gōng.

丙奇屬火火墓戌。 此時諸事不宜為。 更兼乙奇來臨六。 丁奇臨八亦同時。

Bǐng qí shǔ huǒ huǒ mù xū. Cǐ shí zhūshì bùyí wèi. Gèng jiān yǐ qí láilín liù. Dīng qí lín bā yì tóngshí.

又有時干入墓宮。 課中時下忌相逢。 戊戌壬辰與壬癸。 癸未丁丑亦同凶。

Yòu yǒu shí gàn rù mù gōng. Kè zhòng shí xià jì xiāngféng. Wùxū rén chén yǔ rén guǐ. Guǐ wèi dīng chǒu yì tóng xiōng.

五不遇時龍不精。 號為日月損光明。 時干來剋日干上。 甲日須知時忌庚。

Wǔ bùyù shí lóng bùjīng. Hào wèi rì yuè sǔn guāngmíng. Shí gàn lái kè rì gàn shàng. Jiǎ rì xūzhī shí jì gēng.

奇與門兮共太陰。 三般難得共加臨。 若還得二亦為吉。 舉措行藏必遂心。

Qí yǔ mén xī gòng tàiyīn. Sān bān nándé gòng jiā lín. Ruò hái dé èr yì wéi jí. Jǔcuò xíngcáng bì suìxīn.

更得值符值使利。 兵家用事最為貴。 常從此地擊其衝。 百戰百勝君須記。

Gèng dé zhí fú zhí shǐ lì. Bīngjiā yòngshì zuìwéi guì. Cháng cóngcǐ dì jī qí chōng. Bǎi zhàn bǎishèng jūn xū jì.

天乙之神所在宮。 大將宜居擊對沖。 假令值符居離位。 天英坐取擊天蓬。

Tiān yǐ zhī shén suǒzài gōng. Dà jiàng yí jū jī duìchōng. Jiǎ lìng zhí fú jū lí wèi. Tiān yīng zuò qǔ jī tiān péng.

甲乙丙丁戊陽時。 神人天上報君知。 坐擊須憑天上奇。 陰時地下亦如之。

Jiǎyǐ bǐngdīng wù yáng shí. Shén rén tiānshàng bào jūn zhī. Zuò jī xū píng tiānshàng qí. Yīn shí dìxià yì rú zhī.

若見三奇在五陽。 偏宜為客是高強; 忽然逢著五陰位。 又宜為主好裁詳。

Ruò jiàn sān qí zài wǔ yáng. Piān yí wèi kè shì gāoqiáng; hūrán féngzhe wǔ yīn wèi. Yòu yí wéi zhǔ hǎo cái xiáng.

值符前三六合位。 太陰之神在前二。 後一宮中為九天。 後二之神為九地。